1.Postanowienia ogólne:

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie www.d-aroma.com.

1.2 Sprzedawcą jest D-Aroma Sp. z o. o, 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 25b , NIP działalności 6211837181   , Regon 385957596 .

1.3 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto. 

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Zgodnie z art.535 Kodeksu Cywilnego, sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w P.P.U.H Partner, 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 25b w godzinach otwarcia firmy.

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera po złożeniu oferty niezwłocznie proszony jest o:

-dane do wysyłki
-wybór płatności ( przelew, pobranie)
-telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie udostępniony kurierowi, dla kontaktu przed dostawą
-ewentualne żądanie faktury Vat wraz z danymi do faktury ( w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny )

Koszt dostawy jest określany w zależności od przedmiotu.

2.4 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien dokonać przelewu dla P.P.U.H Partner Zdzisław Adamczewski-D-Aroma, 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 25b
     konto: PKOBP Bank Polski 97 1020 2267 0000 4502 0038 3703

2.5 Każdy towar staramy się wysyłać w terminie jednego dnia roboczego od dnia zaksięgowania płatności na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i podaniem pełnych danych do wysyłki.

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia- prosimy o niezwłoczne zgłoszenie dostawcy wszelkich wad.

3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługują prawa i obowiązki, o których mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2024r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również w Ustawie z dnia 30 maja 2024r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w Kodeksie cywilnym.

3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.3 W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

3.4 Przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów wymienionych w art.5 ustawy z dnia 5 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.5 W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez klienta postępuje się w myśl art.10 ust.3 ustaw z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.6 Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania świadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci konsumentowi dokonaną przez niego płatność, podczas zwrotu koszty dostarczenia towaru ponosi Konsument. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności poprzez przelew na konto jakie podał klient w odstąpieniu od umowy, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu, która nie wiąże się z żadnymi kosztami dla niego.

3.7 Konsument ma obowiązek zwrócić towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, chyba że usługodawca zaproponował odebranie towaru we własnym zakresie. Do zachowania terminu wystarczy jego odesłanie przed jego upływem. Towar powinien być zwrócony na adres:  D-Aroma , 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 25b 

3.8 Sprzedawca przestrzega również przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych Ustaw.

4. Reklamacja.

4.1 Reklamacje prosimy zgłaszać telefonicznie wszystko uzgodnimy podczas rozmowy lub mailowo na adres sklep@d-aroma.com
Reklamacji nie podlegają towary używane lub powystawowe.

4.2 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni.

4.3 Gwarancją są objęte wszystkie oferty, z wyłączeniem towarów powystawowych, demonstracyjnych, używanych.

5. Poufność i ochrona prywatności.

5.1 Firma D-Aroma jest właścicielem wszelkich opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystywane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

6. Wykorzystanie plików Cookies.

6.1 Administrator wykorzystuje pliki "cookies" w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

6.2 Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies" w swojej przeglądarce oraz może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

6.3 Ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień/warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty ( w formie pisemnej).

7.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in w myśl art.70 ze znaczkiem 1 $ 3 Kodeksu Cywilnego.

7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.

7.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie i zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.

7.5 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności produktów. W przypadku niedostępności produktu klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli ich  dalszej realizacji lub rezygnacji klienta z dalszej realizacji zamówienia, klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

7.6 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art.24:
1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest zobowiązany poinformować tę osobę o:
1) Adresie swojej siedziby i pełnej nazwie 
2)Celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
3) Prawie dostępu do treści swoich danych oraz poprawiania ich.
4) Dobrowolności albo obowiązku podawania swoich danych, a jeżeli istnieje taki obowiązek, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ustawy prawnej nie stosuje się jeżeli:

1) Przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania.
2) Osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ustawie 1.

7.7 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

Pełna treść ustaw:
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18.07.2001r.
Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997r. o ochronie danych osobowych 

Informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma D-Aroma z siedzibą w 63-700 Krotoszyn, ul. Ceglarska 25b, firma powołała administratora bezpieczeństwa informacji. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu , który wynika ze skierowanej do nas korespondencji mailowej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy kurierskie, dane osobowe będą przetwarzane przez okres, który jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi na skierowaną do nas korespondencję mailową lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zgoda na przetwarzanie danych może być przez Panią/Pana wycofana w każdym momencie, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania kontaktu z firmą P.P.U.H Partner.

Aktualny regulamin jest publikowany w serwisie oraz na każde życzenie Klienta może zostać mu dostarczony drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat. Regulamin wchodzi w życie 23.03.2021r.


Wszystkie prawa zastrzeżone: D-Aroma.com | Kopiowanie treści zabronione.
Sklepy internetowe: Selljus.pl